Månedsarkiv: december 2010

Jejsing Borgerforenings høringssvar

Til Tønder kommune Jejsing 1.jamuar 2011. Kommunalbestyrelsen

Høringssvar vedr. helhedsplanen – Jejsing Borgerforening.

Jejsing Borgerforening ønsker via dette høringssvar at kunne påvirke kommunalbestyrelsens beslutning vedr. skolestrukturen gældende fra 1. august 2011.

Jejsing Borgerforening mener:


1. at beslutningsprocessen er forhastet og der mangler en konsekvensbeskrivelse.

2. at der burde have været udarbejdet flere alternative forslag til skolestrukturændring.

3. at det er forkert, at nedlægge velfungerende større skoler.

4. at skolenedlæggelser i landsbyerne er et stort problem i forhold til at fremme

bosætningen i kommunen.

5. at der helt uforståeligt, at der ikke er afsat midler til drift, efter at skolerne er lukkede.

I den sammenhæng er der ikke beskrevet en fortsat mulighed for de lokale

idrætsforeningers fortsatte brug af skolens lokaler.

6. at der i de landsbyer, hvor man vælger at nedlægge skoler, vil blive brug for SFO-åbninger i om morgenen for forældre, der har meget langt til de centrale SFO -ordninger. Endvidere bør man undersøge muligheden for at bibeholde SFO – ordningen i Jejsing og evt. i andre landsbyer, hvor skoler nedlægges.

Ad 1:  Reformer, der indebærer, at otte landsbyer i en kommune af Tønders størrelse på en gang mister deres skoler bør ikke hastes igennem i løbet af et halvt år. Det viser sig blandt andet ved, at helhedsplanen i høj grad mangler beskrivelser af konsekvenser for kommunens borgere. Her menes alle borgere i kommunen og ikke kun borgerne i de berørte landsbyer.

Ad2: Det er helt usædvanligt, at et beslutningsgrundlag alene er baseret på et enkelt forslag. Normalt er der udarbejdet til brug for den politiske beslutningsproces udarbejdet en række alternative forslag med tilhørende konsekvensbeskrivelser. Flere mulige forslag vil være med til at fremme forståelsen hos såvel politikere, ansatte i kommunen og almindelige borgere, samt være en vigtig forudsætning for at byrådet kan træffe beslutning om den samlet set mest optimale løsning.

Ad3: Det virker uovervejet at nedlægge større velfungerende landsbyskoler – herunder Jejsing Skole, hvor elevgrundlaget er relativt stort. Skoler med 100 elever fra 0. – 6. årgang burde i en kommune med et meget tyndt befolkningsgrundlag og dermed store afstande være en enhed er fremtidssikret.

Der er i øvrigt grund til at stille spørgsmål ved masterplanens talmateriale, da de konkrete tal afviger positivt fra masterplanens talmateriale.

Ad4: Hvis den foreslåede helhedsplan gennemføres, må det forudses, at potentielle tilflyttere, som prioriterer at bo i en landsby med velfungerende skole og børneinstitutioner og med tilhørende idræts-, kultur- og sociale aktiviteter, vælger Tønder kommune fra til fordel for kommuner, som politisk ønsker at styrke udvalgte landsbymiljøer.

Hvis Tønder kommunes politikere ønsker at bibeholde tilbuddet om velfungerende landsbyer, som attraktive bosætningssteder for tilflyttere, er Jejsing et naturligt strategisk valg, bl.a. af følgende årsager: Jejsing er på nuværende tidspunkt velfungerende med en god skole, velfungerende børneinstitutioner, et aktivt foreningsliv med mange engagerede mennesker, som har valgt at bo i Jejsing, fordi de værdsætter de nære værdier, som kendetegner et landsbymiljø. Jejsing er samtidig beliggende i en afstand fra Tønder, som gør det overkommeligt, at gøre brug af Tønders “købstadsfaciliteter” som supplement til de nære tilbud i Jejsing. Dettegælder både forretninger, overbygningsskoler, ungdomsuddannelser, læger, offentlige kontorer, arbejdspladser osv. Dvs. at Jejsing samtidig med, at den har landsbykvaliteterne, har en slags forstadsstatus i forhold til Tønder. Der ses i disse år i de større byer en tendens til at gøre forstæderne til selvstændigt fungerende byområder, med et udbud af de væsentligste faciliteter i nærmiljøet. Med andre ord – centraliseringsbølgen er vendt! Hvorfor ikke tage ved lære af den udvikling, der allerede nu er i gang i byerne og undgå at ødelægge en landsby som Jejsing med risiko for at fortryde det om få år, hvor det måske vil være stort set umuligt at genoprette skaden. Som østlig forpost i Tønder kommune og beliggende ved hovedvej 8, ligger Jejsing ideelt for folk, der arbejder i Sydøst – Sønderjylland, men ønsker at bo nær ved marsken enten som følge af forkærlighed for den vestvendte natur, fordi en ægtefælle arbejder i Tønder-området eller af andre årsager. Denne funktion som attraktiv bosted for østvendte pendlere forudsætter selvfølgelig, at folk ikke først skal til Tønder for at aflevere deres børn før og efter arbejdstid.

Ad5: I de økonomiske beregninger, der ligger til grund for budgetforliget er den fremtidige drift af de tomme skolebygninger reduceret til 0 kr. Hvis kommunalbestyrelsen virkelig mener det, medfører det, at der er kommunale bygninger, der står og forfalder og som følge deraf vil tabe i værdi. Men det værste er, at disse tomme forladte bygninger vil

være med til at fremme indtrykket af forfald og hermed til at forstærke den negative udvikling i bosætningsmønsteret. Sidst men ikke mindst i denne sammenhæng vil der ikke være mulighed for, at idrætsforeningerne i landsbyerne fortsat kan bruge faciliteterne, da disse aktiviteter er forbundet med såvel brug af lokaler til idrætsudøvelse og omklædningsrum til såvel indendørs- som udendørsaktiviteter.

Ad6: Forældre, der bor langt fra den centrale SFO og hvis arbejde ligger i modsat retning af den centrale SFO -ordning vil skulle bruge urimelig megen tid og kørsel på at skulle fragte børn om morgnen. Disse forældre bør kunne tilbydes en mulighed for at kunne aflevere børnene i det børnecenter, der forhåbentlig bevares i landsbyerne.

Disse børn kan så efterfølgende køre i skole med de busser, der skal transportere de øvrige børn til den filialskole, hvor de skal undervises. I Haustrup vest for Herning har Herning kommune valgt at opretholde SFO -ordningen i den nedlagte skole. Ordningen betyder, at landsbyen har langt større chance for at bibeholde idrætslivet i landsbyen, idet børnenes tilhørsforhold til landsbyen opretholdes.

Jejsing Borgerforening vil anbefale, at en sådan ordning etableres som en del af det børnecenter, der fortsat skal være i byen, hvis skolen nedlægges evt. på forsøgsbasis. Hvis en sådan ordning indføres, vil det være med til at reducere antallet af børn i den centrale SFO -ordning ved Holmeskolen.

Citat rappot fra Teknologisk Institut: ”Skoler i landdistrikter – sammenfatning”- 2008:

Organisere transport, som bringer børnene tidligt hjem til lokalområdet igen

Denne løsning kan betegnes som en kompenserende foranstaltning, efter at en skolelukning evt.er gennemført. Løsningen går ud på, at beholde de yngre børn i lokalsamfundet om eftermiddagen. Denne løsning blev valgt i Case 5 (Haunstrup, der ligger lidt vest for Herning),hvor forældrene efter skolelukningen valgte at fokusere på at beholde den lokale daginstitution ved at sørge for bustransport af skolebørnene tilbage til Haunstrup om eftermiddagen frem for at lade dem anvende skolefritidsordningen i Snejbjerg. Den integrerede dagsinstitution betegnes af mange borgere som “redningsplanken”, der skaber fortsat liv i byen om eftermiddagen. De mulige fordele ved en sådan løsning er, at børnene fastholdes i lokalområdet om eftermiddagen, hvilket skaber liv i nærmiljøet og styrker de lokale foreningers aktiviteter og samt forældrenes engagement. De mulige ulemper ved en sådan løsning kan ifølge de interviewede være, at børnene socialt får svagere kontakt med de andre børn på den nye skole, da de ikke deltager i skolefritidsordningens aktiviteter.


På vegne af Jejsing Borgerforening

Mogens Gabs

Formand for Jejsing Borgerforening