Referat alle foreninger

Referat fra fælles foreningsmøde den 30.11.2016 – Kærvej 24.

 

Følgende foreninger/interesseorganisationer var repræsenteret:

 

Jejsing Børneunivers – Birthe Thomsen og Allan Kielsgaard Hansen, Deutscher Kindergarten Jejsing – Anna Bucka og Malene Frahm, JUIF – Anna Bucka, Jejsing Bogcafé – Anneliese Bucka, Kærvej 24 – Lars Petersen, 4 H – Melanie Bonde, Jejsing Friskole – Ute Eigenmann og Melane Bonde, Hostrup sogns Menighedsråd- Haakon Friedrichsen, Knud Damgaard Christrensen og Bjarne Henneberg, Hostrup Senior – Anna Petersen og Hans Christian Rasmussen,Jejsing Forsamlingshus – Thue Friedrichsen og Bent Grosen Andersen, Lydersholm Forsamlingshus – Thomas Ørting Jørgensen, Jejsing Borgerforening – Mogens Gabs, Hans Guldager, Paula Jessen, Johan Boysen, Heidi Jensen og Peter Kjer Hansen.

 

Mogens Gabs bød velkommen.

 

1. Haakon Friedrichesen – Hostrup sogns menighedsråd

Der er indvalgt tre nye medlemmer i menighedsrådet: Knud Damgaard Christensen, Bjarne Henneberg og Mette Hansen.

Menighedsrådet satser på at kunne få unge familier engageret. Man efterlyser nye ideer fra interesserede. Men lige nu har man taget initiativ til babysalmesang og familiegudstjenester med efterfølgende fællesspisning.

Stillingen som præst er opslået med frist til den 22. december.

Efter 7. januar går ansættelsesproceduren i gang, og man så at have ansat en ny præst til 1. marts.

Fra 1. januar er det Erling Erling Bjerrum-Petersen fra Abild sogn, der skal være vikar.

Hjemmesiden er opdateret og fungerer igen.

Arrangementer i nærmeste fremtid:

De ni læsninger den 4.12.

Adventsmøde i Æ Kierkro den 6.12.

 

2. Thue Friedrichsen – Jejsing Forsamlingshus

2016 har været for stille, hvad udlejning angår.

Man håber det kommende år vil blive bedre.

Den store sal er ved at blive malet i nye farver.

Mogens Gabs spurgte til udlejningsprisen for den lille sal. Det er 500 kr for foreninger.

 

3. Hostrup Senior – Anna Petersen

Julekoncert i Jejsing Forsamlingshus med Trine Gadeberg og Nanna Hansen. Kun for seniorer.

Prisen er 150 kr for medlemmer og 200 kr for ikke-medlemmer.

Ellers går det godt i foreningen, idet der er god opbakning fra medlemmerne.

 

4. Thomas Ørting Jørgensen – Lydersholm Forsamlingshus:

Thomas orienterede om de aktiviteter, som forsamlingshusets bestyrelse selv står for i løbet af kalenderåret:

 

 • Kålspisning i november.

 • Juledekorationsarrangement i december.

 • Juletræsfest 5. juledag.

 • ”Vildt og vin” med foredrag af Sten Andersen i februar.

 • Påskebrunsh med efterfølgende æggejagt til påske.

 

Sommerfesten er afskaffet pga. manglende tilslutning.

En gruppe af yngre mennesker er med til at opretholde interessen for at der kan holdes liv i traditionerne omkring kålspisningen.

Thomas udtrykte er glad for, at Lydersholm Forsamlingshus kan være rammen om det ene af de fire foredrag, der er arrangeret i samarbejde mellem Sæd Ubjerg lokalråd og Jejsing Borgerforening. Det er Svend Brodersen – Gram slot, der kommer til Lydersholm den 7. marts.

Udlejning af huset koster 1500 kr pr gang + 300 kr for rengøring.

Huset er helt nyrenoveret i kraft af støtte fra flere fonde.

 

5. Anna Bucka – JUIF:

Stadig et faldende medlemstal i foreningen.

Der er rigtig god tilslutning til svømmeafdelingens tirsdagssvømning.

Desuden går det fint med et miniboldhold for de helt små børn fra 2 – 4 år. Her mødes man søndag formiddag i hallen til boldleg.

Børnehold i fodbold kører ikke godt grundet manglende tilslutning.

Der er nogle gymnastikhold for børn og et mandehold, der spiller hockey.

Endvidere er der et voksenhold, der spiller fodbold både udendørs og indendørs med tilslutning af 17 – 20 personer.

Anna fortalte, at unge forældre ikke har noget imod at køre deres børn til en aktivitet i Tønder, hvis der er et ønske om benytte den frem for en aktivitet i nærområdet. Det er nyt i forhold til situationen tyve år tilbage i tiden.

Foreningen har bestilt Tønder kommunes foreningskonsulent Ronni Rix Back til komme til et møde, hvor der skal sættes fokus på udvikling af foreningen.

 

6. Morten Brodersen – FDF

Morten kunne fortælle, at der er ny tilgang af børn til FDF. Det gælder dog kun for de yngste, idet man har måttet nedlægge afdelingen for større børn.

Der er nu 17 medlemmer, der går i 0. – 4. klasse.

15 deltog i landslejren i sommers, hvilket var meget tilfredsstillende.

Desværre har der igen været indbrud i Sandholmhytten – sidste gang på hinanden følgende dage.

Kjelkvist vil stille alarmanlæg til rådighed.

Der var god opbakning til bankospillet , og der var mange fine præmier doneret af lokale virksomheder.

Arrangementet gav et overskud på 5000 kr.

Avisindsamlingen giver et overskud på 20000 kr. Det er en vigtig indtægtskilde for foreningen.

Det koster 300 kr halvårligt at være medlem.

Morten foreslog at Sct. Hansbålstraditionen genoptages. Forslaget vandt almindelig tilslutning.

 

7. Melanie Bonde – 4H

Tilgang på 60 medlemmer:

 • 10 voksne, der bruger hallen.

 • 18 lokale

 • resten er deltagere i madskolen. Kommer fra et meget stort område i landsdelen.

Kontingent mellem 175 og 200 kr. Størstedelen går til hovedorganisationen.

Økonomien er god ikke mindst grundet meget fordelagtige vilkår hos Marquard og Linda Bucka.

I øvrigt er foreningen begunstiget af gode sponsorer.

 

8. Jejsing Friskole – Ute Eigenmann

Friskolen er glad for den kontakt, man har til eksterne brugere af skolen: Æ Syssellaug, Madlavningsholdet ved Lis Mølgaard, Æ Unnenlaug og Hostrup Seniors stolegymnastikhold.

13. december er der luciaoptog, hvor alle pigerne er går i optog og drengene synger.

Alle er velkommen til at deltage i morgensamlingen, hvor optoget finder sted.

Generelt går det godt på skolen. Den vanskelige personalesituation med store udskiftninger i det forgangen skoleår er nu afløst af et ro.

Der er 56 elever på skolen nu. Der er elever, der vil forlade skolen efter 6/7 – og 9. skoleår til sommer.

Skolens kvalitet evalueres af en ekstern tilsynsførende, der skal vurdere, om skolens undervisning gør eleverne i stand til at kunne matche undervisningen i folkeskolen. Vurderingen er, at det gør den. Skolen afholder ikke nationale test, da man ikke kan måle resultatet af skolens undervisning ved hjælp af disse test, da undervisningen ikke er organiseret på samme måde som i folkeskolen.

Men kvaliteten måles også i kraft af forældrenes tilfredshed med undervisningen. Her tæller såvel forældresamtalerne i skolen som den mere uformelle vurdering, der sker i samtaler finder sted forældrene indbyrdes og med nye potentielle forældre.

Hvis der behov for vurderinger af enkelte elevers udbytte af undervisning eller andre forhold, anvender skolen anerkendte standardiserede tests til at afdække problemerne.

Erfaringen er, at skolens elever klarer sig godt ved overgang til anden skoleform.

 

9. Allan Kielsgaard Hansen

Det går generelt godt i institutionen.

Der er kommet 5-6 nye børn.

Ca 16 børn i hver gruppe.

Der kommer 3 nye børn efter nytår og ca 10 efter sommerferien.

Skovhytten er blevet renoveret indvendigt ved hjælp af 4 -5 frivillige hjælpere. Hytten trænger også til en omgang udvendigt. Den bliver i øvrigt flittigt brugt i hverdagene.

Der er behov for at få koordineret tidspunkter med hensyn til babysalmesang.

Hans Christian Rasmussen roste institutionen for, at der var fri adgang til at bruge den gode legeplads i weekender og ferier.

 

10. Deutscher Kindergarten Jejsing – Anna Bucka

Der er 12 – 13 børn delt i to grupper.

De små hold giver store muligheder for at kunne støtte det enkelte barn.

Der kommer 3 nye børn i det kommende år.

Thomas Ørting Jørgensen spurgte til, om der ikke var nogen nedre grænse for hvor lille en institution kunne være.

Svaret var, at det var der ikke, da det kører under de regler, der gælder i de tyske institutioner.

Morten Brodersen ville gerne vide, hvor meget tysk, der blev talt i hverdagen.

Manglende tyskkundskaber hos forældre kunne kompenseres ved, at der også er danske pædagoger ansat. Børnene lærer først ord og begreber på dansk og lærer så gradvis de tilsvarende tyske udtryk.

Mogens Gabs spurgte til hvordan samarbejdet går mellem de tre børneinstitutioner.

Svaret var entydigt. Nemlig godt. Man konkurrerer om at få børn indskrevet, men arbejder godt sammen omkring fælles initiativer – eksempelvis lysfest og messen i Tønder.

 

11. Lars Petersen – Kærvej 24.

Generelt år det godt. Men økonomien er presset på lidt længere sigt.

Husets vigtigste indtægt kommer fra JUIF – 20000 kr årligt. Bogcafeen betaler 5000 kr årligt.

(Det store tilskud fra JUIF bunder historisk i Tønder kommunes regler for lokaletilskud.) red

Det er nødvendigt, at brugerne betaler, når de låner lokalerne. Forudsætningen for, at det kan ske er, at man får sendt regninger ud.

Mogens Gabs opfordrede til, at der blev taget initiativ til vilkårene for små medborgerhuse i landsbyerne fik samme vilkår som i Tønder by, hvor det hele er gratis.

Vedligeholdelse af husets omgivelser sker ved hjælp af frivillige kræfter.

 

12. Anneliese Bucka – Jejsing Bogcafé.

Ideen med at lave en bogcafé er hentet i Rodenäs lige syd for grænsen ved Siltoft. Her har man i en længere årrække drevet en bogcafé med stor succes.

Vilkårene for bogcafeen er således, at bøger bliver afleveret gratis og kan hentes gratis uden krav om registrering eller afleveringspligt.

Man mødes så onsdag eftermiddag kl 15 – 17, og der serveres kage og kaffe til en 20er. Antallet af deltagere svinger mellem ca 15 og 20 deltagere. Sidst var der 22 til julegløgg.

Tønder kommune støtter med 5000 kr til lokaleleje.

I forbindelse med Jejsing Julestue blev der samlet midler ind, ved at der blev solgt solæg og snaps, Hovedformålet var at gøre opmærksom på bogcafeens eksistens.

Malene Frahm spurgte, og det kun var for pensionister. Svaret var klart, at det var det bestemt ikke. Man ser meget gerne unge komme i bogcafeen. Men tidspunktet er ikke optimalt set i forhold til arbejdstider.

 

13.a Mogens Gabs – Jejsing Borgerforening.

Overordnet kører borgerforeningen som den plejer.

Der er opsat infotavler på de tre institutioner i byen. Her kan man se, hvad der står i hjemmesidens kalender.

Der blev fra forsamlingen bemærket, at det var godt, hvis der stod, hvem der var afholdt et givet arrangement, og hvem der er forfatter til indlæg på hjemmesiden.

Borgerforeningen har henvendt sig til kommunen med en række trafik- og vejbelysningsproblemer.

Oftest er svarene ikke fyldestgørende eller manglende.

Grenpladsen indgår i et forsøg, hvor forskellige metoder testes. I Jejsing afprøves et forsøg, der stort set svarer til den situation, der har været gældende tidligere. Forsøget afsluttes med udgangen af 2017. Herefter vil der måske være brug for en ny indsats for at bevare den gode kendte mulighed for at komme af med grenaffald i Jejsing.

Rundkørslen er nedlagt og erstattet af et langt fladt bump.

Flere gav udtryk for, at den hastighedsdæmpende effekt er ringe, og at hastigheden på Hostrupvej er alt for høj. Politiet bør anmodes om at lave en måling.

Der er grund til at være opmærksom på, at der er valg i 2017. Her er politikerne som regel mere lydhøre.

Fællesspisningerne er kommet i gang. Man håber, der vil være et godt fremmøde ved den kombinerede sønderjysk aften, afstemningsfest og fællesspisning den 8. februar.

Lars Petersen opfordrede til, at man holdt et nyt arrangement i forbindelse med kommunalvalget – valgflæsk lige som sidste gang.

 

13.b. Heidi Jensen lagde op til diskussion om JUIF-bladet:

Heidi har kigget på JUIF – bladet med tilflytterøjne, og anser bladet for i den sammenhæng at mangle en række oplysninger om:

 

 • Aktivitetsmuligheder – forening

 • Tidspunkter.

 • Sted

 • Tilmelding

 • Aldersgrupper

 

Der blev drøftet forskellige løsninger, uden at der kom nogen egentlig konklusion ud af det. Men en ny app, der kan lette adgangen til hjemmesiden er måske en mulighed, og facebook giver også nogle muligheder.

En redaktør eller redaktionsgruppe, der kan udvikle en skabelon for bladets indhold kunne måske være med til at skabe rum for Heidis konstruktive kritikpunkter kunne imødekommes.

 

JUIF-bladets økonomi blev også drøftet. Det er tydeligt, at bladet er blevet tyndere efter, at der skal betales pr side. Der burde være opbakning til at man kan fordele udgifterne til et foreningsblad i et så relativt stort område som Hostrup sogn.

 

14. Flere årlige møder af samme slags

Mogens Gabs hørte forsamlingen,om der var interesse for at afholde flere fællesmøder i løbet af et år.

Der var enighed om at to møder kunne være godt.

 

Herefter takkede Mogens Gabs for det store fremmøde

 

 

pkh

 

Formålet med dette møde er gensidig information hos områdets foreninger og institutioner.

 

Fælles foreningsmøde – Kærvej 24 – den 27. januar 2014 kl. 19:00

Tilstede:
Mogens Gabs, Peter Kjer Hansen, Johan Boysen, Hans Guldager, Signe Hammeriksen, Hanne Brodersen og Lone Kyed (alle Borgerforeningen).
Derudover Marie Jensen fra Hostrup Seniorer, Anna Petersen fra Jejsing Forsamlingshus, Morten Brodersen fra FDF, Stefan Christiansen og Werner Bucka fra JUIF, Dorthe Jensen fra Jejsing Friskole, Håkon Friedrichsen fra Menighedsrådet, Peter Jepsen fra Kærvej 24, Melanie Bonde fra 4H, Nina Lønne og Linda Bucka fra Kindergarten.

 

Nogle havde flere kasketter på, eller sagt på en anden måde repræsenterede flere foreninger.

 

 Mogens bød velkommen og takkede for det gode fremmøde.

 

 Linda/Nina – Kindergarten:           

 

 • der arrangeres banko i Kindergarten den 28. februar 2014, og overskuddet går til legepladsen. Der ligger en investering på over 100.000,00 kr. forude. Mange gamle ting er taget væk, da det ikke var godkendt til brug. Arrangement kan laves via sponsorpenge.
 • Det betyder meget at der gøres noget i byen og det går igen fremad i Kindergarten.

 

 Morten – FDF:

 

 • Der er ca. 20-25 børn og 4-5 ledere. Børnene starter op i 0. klasse – dette er nyt, men godt. Alle børnene deles i 2 hold (pga. manglende ledere), selvom det havde været bedst med 3 hold.
 • Sandholmhytten begynder at blive lejet mere ud. FDF ønsker sig overnatningshytter (minimum to – drenge / pige) – de koster ca. 25.000,00 kr., og der er plads til 5-6 personer pr. hytte.
 • FDF har fint samarbejde med 4H, her refereres bl.a. til arrangement i efteråret, som forløb perfekt.
 • FDF mærker ingen forskel på antal af børn ift. da skolen lukkede, for der er konkurrence alle steder fra.

 

 Signe – Revyholdet:

 

 • Revyholdet starter op efter vinterferien, og de samler på historier om ”naboen”. Holdet er på udkig efter skribenter og hjælpe til opstilling af scene etc.

 

 Signe – Byfesten:

 

 • Byfestholdet har haft første møde.

 

 Marie – Hostrup Seniorer:

 

 • Puster endnu ud efter 70 års jubilæet.
 • Den 11. marts kommer der besøg af Torben Madsen, som kommer og fortæller om livet som jægersoldat etc.
 • Den 8. april er der arrangement om Sundhed og Ernæring v. Anita Rostgaard Andersen.
 • Ellers er der Unnenlaug, EDB og Stolegymnastik.
 • Sommerprogram laves i februar 2014
 • Der kommer repetition af hjertestarterkursus.

 

 Dorthe – Friskolen:

 

 • 45 elever i friskolen og 9 nye til kommende 0. klasse. Der er budget til 52 elever. Der slås ny lærerstilling op. I dag er der 2 lærere til SFO, 1 skolesekretær, 4 lærere og en pedel.
 • Jo flere elever jo færre rengøringsweekender bliver der for forældrene. Generelt meget stor hjælp af forældre og andre der ikke har tilknytning til friskolen. Det betyder at det er muligt at indkøbe nye møbler.
 • Hvordan får man yderligere hjælp udefra? Måske ved at skrive ønsker ned hvad der er brug for at få lavet, så ”hjælpen” ved hvilken opgave der kan gås til.
 • Et bedre samarbejde mellem Kindergarten og SFO er ønskeligt.

 

 Håkon – Menighedsråd:

 

 • Prøver at lave et spændende program, men efterlyser igen indput udefra, hvis foredrag skal kunne holdes i gang.
 • Større personligheder er ønskelige, men dette kan kun gøres på tværs af øvrige foreninger.
 • Journalist Gert Eilrich kommer.

 

 Anna – Jejsing Forsamlingshus:

 

 • Der har været en del arrangementer, men flere ønskes stadig.
 • Forsamlingshus laver mad til Friskolen og Børneunivers hhv. hver uge / hver 14. dag. Børnene elsker maden.
 • Økonomien er jævnt god. Forsamlingshus har fået nyt højtaleranlæg og lærred, og så skal der en ny foldedør til.
 • LDU (Landdistriksudvalget) vil gerne formidle og fordele penge til Aktive Forsamlingshuse i regionen, men der skal søges, som til alt andet.
 • Som Håkon nævnte, så har der førhen været snak om fællesarrangement, men dette er dog aldrig blevet noget ud af det.
 • Forsamlingshuset, JUIF, Pensionistforeningen og Borgerforeningen vil alle gerne være med til at arrangere fællesarrangementer.
 • Håkon mener vi skal passe på med, at vi ikke bestemmer det hele, men skal også sørge for, at de unge gerne vil være med.
 • Alle kan gå hjem at tænke på emner til foredragsaften.

 

 Werner og Stefan – Jejsing Ungdom og Idrætsforening:
Der er god gang i børnefodbold igen, som også har været med til stævner.
Mest friskolebørn.

 • Svømning er også kommet godt i gang og gymnastik.
 • 0.-7. klasse har Sjov Bold hver mandag en hel time.
 • Håndbold har 2 herrehold. Det ene skal møde ligahold i Tønder og rykker formentlig op i 3. division.
 • Løbeklub er ny, og har 22-30 deltagere. Der løbes 3 gange pr uge. Første hold gennemførte den 28. december 2013 de første 5 km.

 

 

 

Stefan – Julefrokosten:

 

 • Julefrokosten afholdes igen november 2014, da der var god tilslutning = succes. Der skal lidt mere dansemusik til næste gang. Overskud i 2013 er på ca. 5.000,00 kr

 

 

 

Peter – Kærvej 24:

 

 • Idrætsforeningen bruger huset og Ungdomsklubben bruger huset hver fredag. Peter mangler kontaktperson til Ungdomsklubben, for at få lidt mere gang i den. Programmet til Ungdomsklubben skal offentliggøres. Melanie forsøger at få kontakt til Bettina som er leder af Ungdomsklubben eller leder af Ungdomsskolen.
 • Ny lejer er Bogcaféen. Her skal det tages op hvad leje skal være. De der kommer i Bogcaféen, kommer enten for at låne bøger eller bare for at snakke og få kaffe.

 

 

 

Mogens – Borgerforeningen:

 

 • LU har besluttet at ansætte en foreningskonsulent i samarbejde med (FOF). Foreningskonsulenten er ansat på initiativ af KFUM – projekt – hvordan man holder på børn efter skoletid. Konsulenten er klar efter sommerferien. Han er sparringspartner til foreninger i lokalområdet, og han skal klarlægge hvordan man kan fastholde medlemssituationen i foreningerne.
 • Landsbypedel er ansat, og han er i Jejsing hver torsdag. Han er kommunal ansat og hans kontakt person her er Tue Friedrichsen som den eneste. Tue leder og fordeler arbejdet til pedellen. Hans arbejde må ikke have noget med penge at gøre, forstået på den måde, at han ikke må lave noget som en lokal håndværker / rengøringsassistent / havemand etc. kan få penge for.
 • Døren mellem Friskolen og Børneunivers er ikke afklaret.
 • Annoncer / sedler i de opstillede standere, er påtænkt som information om hvad der sker i lokalområdet. Standere er skadet og skal renoveres. Sedlerne til standerne har følgende forskrifter:
  • Seddel = 10 cm høj
  • Sættes fast med “lærerens tyggegummi”
  • Teksten skal være kort og indeholde: Overskrift og dato. Yderligere oplysninger søges på www.jejsing.infoland.dk
 • Hjemmesiden er meget aktiv, bl.a. fordi Bjarne Henneberg ligger sjove video på. Hver forening kan skrive deres egen nyhedsmail. Dem der står for opbygningen af hjemmesiden er flyttet lidt tættere på, og der er sket en fusion med DGI. Der kan opbygges betalingsmodul via hjemmesiden til foreninger og arrangementer – NETS. Opdateringskursus for andre foreninger, specielt måske Hostrup Seniorer, kan nemt arrangeres. Vi bruger DEN RIGTIGE SIDE. Med hensyn til nye tilflyttere, er det meget vigtigt, at vi oplyser om, hvad det vi er gode til i lokalområdet – giver dem appetit til at se og høre mere om vores område.
 • LDU har nogle penge, som SKAL bruges hvert år. Der er ingen grund til ikke at søge noget. Kun restriktioner. Der er givet mange penge til legepladser, shelders, EDB maskiner osv.

 

Anna:

 

 • Vi savner skilte til hvordan man finder Forsamlingshuset.

 

 

 

Mogens:

 

 • Søg LU, men Teknisk- og Miljøudvalget skal også kontaktes.
 • Teknik- og Miljøudvalget vil se på fortov på Kærvej. Der er også indsendt klage over biler der kører for stærkt på Rørkærvej. Her er kommunen meget striks. Hvis vejen skal bruges til børn, lukkes den bare af kommunen. Foreløbig er der kommet hastighedsbegrænsning og der kommer også hvide striber i siderne så vejen syner mindre / smallere. Måske bliver der på sigt lavet svingbane ved indkørsel fra hovedvejen til Rørkærvej.
 • Emner til Årets skulderklap efterlyses til byfesten 11. – 14. juni 2014.
 • Blomsterkummer bliver klar til foråret.

 

 

 

Melanie – 4H

 

 • Der er 20 registrerede medlemmer og nogle der ikke er registreret. Medlemmer kommer fra 5 forskellige skoler og 2 forskellige børnehaver. Medlemsreg. På 4H´s hjemmeside har været en stor udfordring. Prisen for medlemskab er 300,00 kr. og de 205,00 kr. går retur til landsorganisation.
 • Der kan hentes penge mange steder fra, og 4H har bl.a. fået af Sparekassen Løgumkloster, Tønder Handel og Håndværkerforening m.fl. Foundraising – søge fonde – kan være svært, men Melanie vil gerne hjælpe andre med at søge, for pengene kommer ikke af sig selv. Man skal holde øre og øjne åbne for, hvor der kan søges.
 • 4H er med i Tønder Ordning
 • 4H tager rundt på forskellige Distriktsskoler, for at fortælle om deres arrangementer.

 

 

 

Herefter åben debat.

 

 Nina:

 

 • Trist at se, at der er en masse hiven efter penge. F.eks revyholdet, der som frivillig øver i Forsamlingshuset, kan Nina ikke forstå, hvorfor det skal koste penge. Der køres med meget små marginaler.
 • Som ”intern” forening er det dyrt at leje. Gæster udefra kunne måske betale ekstra.

 

Stefan:

 

 • Alle skal betale – ingen skal gå dør forbi. Det skal være glæden ved at lave noget frivilligt der tæller.

 

Linda:

 

 • Måske der kunne laves en rabatordning for foreningerne i lokalområdet v. flere arrangementer i Forsamlingshuset. Dette kunne på sigt måske endda give flere arrangementer til forsamlingshuset.

 

Mogens:

 

 • I Skærbæk er kunstnere kommet ind, hvor de hjælper med at servere. Det er så prisen for huslejen for at udstille.

 

 

 

Kulturelt Forum består af: Menighedsråd, Hostrup Seniorer, Forsamlingshuset, JUIF og Borgerforeningen.

 

Forslag kunne være: Stand Up komiker Thomas Warberg, eller Sangerinde Anne Linnet.

 

 

 

Morten:

 

 • Bøvlet med opsætning af annoncer til JUIF Bladet, både hvordan det skal sendes og hvordan det så efterfølgende kommer i bladet, hvor alt ikke har været med.
 • Pt. bruger FDF hjemmeside og Facebook

 

 

 

Stefan:

 

 • Information om, hvordan annonce skal sættes op:
  • Antal ord
  • Opsætning
  • Linjeafstand
  • Skrifttyper
  • Etc.

 

 

 

Stefan:

 

 • Brug kalender på hjemmesiden, så der ikke er dobbeltarrangementer

 

 

 

Mogens:

 

 • Takker for et godt og konstruktiv møde.

 

 

 

 

 

Ref. Lone Kyed
03-02-2014

 

 

 

Skriv et svar