Jejsing Borgerforenings høringssvar vedr. transport af gylle til og fra biogasanlægget ved Solvig

Jydske Vestkysten har dd. omtalt Jejsing Borgeforenngs høringssvar.  Avisens indlæg kan give indtryk af, at borgerforeningen skulle være imod etablering af anlægget. Det er vigtigt at fastslå med syvtommer søm, at borgerforeningen er særdeles posittiv overfor, at den kommende nye arbejdsplads. Men vi vil meget gerne i tide gøre opmærksom på, at transport igennem de små landsbyer til og fra anlægget vil medføre gener, for beboerne i området.

Specielt udgør de to sving omkring Hostrup kirke et problem, idet der her er reel mulighed for, at der kan ske ulykker, da vejen er meget smal, og køretøjerne er ofte meget store For at illustrere det, kan det anbefales at se den youtube video, foreningen i dag har modtaget et link til fra Bjarne Henneberg

Hvis det var to lastbiler?

:  http://www.youtube.com/watch?v=Pc941LNZTn8&feature=youtu.be.

 

Se høringssvaret nedenfor:

                                                                                                        Jejsing den 18.12.2012

 

 

Til Tønder kommune

Teknisk udvalg

Vedr. planer om at bygge et biogasanlæg ved Midtmosevej ved Solvig.

Jejsing Borgerforening opfordrerTønder Kommune til at påbyde, at gylle- og majstransporter til og fra det fremtidige biogasanlæg ikke sker gennem landsbyerne Jejsing, Hostrup og Solderup.

Jejsing Borgerforening glæder sig over, at det ser ud til, at det bliver muligt at få en ny arbejdsplads til Tønder kommune, og anlæggets positive konsekvenser for miljøet.

Men samtidig giver placeringen af anlægget grund til bekymring for, at transporten til og fra anlægget vil kunne medføre alvorlige gener i Jejsing, Hostrup og Solderup, hvis man tillader gylletransporter gennem de tre landsbyer.

Generne vil være øget risiko for ulykker, og der vil helt åbenlyst være støjmæssige gener forbundet med transporten. Problemerne vil især være alvorlige i området omkring Hostrup kirke, hvor der er store sving og meget smalle veje, hvor store transporter har svært ved at passere hinanden. Desuden vil færdsel til fods – skolebørn og beboere i området – være forbundet med øget risiko. Et færdselsuheld, hvor en sådan transport kunne være involveret, ville endvidere kunne få fatale konsekvenser for områdets beboere. I forvejen er Hostrupvej og Solvigvej relativt stærkt befærdet af landsbrugsmaskiner og gennemgående trafik mellem Flensborglandevej og 435 Aabenenraavej.

Endelig er der en risiko for, at øget trafik i form af tunge transporter kan resultere i sætningsskader på huse beliggende tæt ved vejene.

Solderup er en lille by, hvor gennemgående trafik ad smalle veje vil medføre lignende gener som i de to andre landsbyer.

Konkrete anbefalinger i relation til den kommende VVM-redegørelse

1)      Jejsing Borgerforening vil anbefale, at kommunen i sin VVM redegørelse foretager en zonering af de forventede leverandører. For hver enkelt zone foretages et overslag over det forventede antal transporter på års-, og dagsbasis. På baggrund af disse tal foretages en vurdering af hvilke veje, der skal påbydes som transportveje. I vurderingen af transportvejene indgår en vurdering af vejenes egnethed til tunge transporter, trafiksikkerhed og støjmæssige gener.

Som det fremgår af de indledende bemærkninger, vurderer Jejsing Borgerforening umiddelbart, at transporter gennem landsbyerne på baggrund af en sådan trafikplanlægning (bortset fra nogle få oplagte undtagelser) ikke vil kunne finde sted.

2)      Erfaringsmæssigt kan biogasanlæg give lugtgener. Borgerforeningen mener derfor, at det er vigtigt at denne problemstilling belyses grundigt i VVM-redegørelsen på en sådan måde, at det direkte fremgår om og i givet fald, hvor sjældent/hyppigt de nærliggende landsbyer vil kunne lugte anlægget.

Placeringen af anlægget anses dog i den sammenhæng at være gunstig, men en faktuel opgørelse i forhold til statistiske oplysninger om vindretninger vil medvirke til en saglig debat om problemstillingen.

Afslutningsvis skal tilføjes, at Jejsing Borgerforening gerne stiller sig til rådighed i forbindelse med en eventuel drøftelse af sagen.           

Venlig hilsen

Mogens Gabs

Formand for Jejsing Borgerforening