Jejsing - Hostrup - Rørkær - Solderup - Lydersholm

Det bedste fra by og land.

Højspænding

Høringssvar til linjeføring af ny højspændingsledning gennem Hostrup Sogn.

Jejsing Borgerforening, der er Hostrup Sogns lokalråd, er dybt bekymret over planerne for højspændingsledninger og de tilhørende master. Borgerforening tilslutter sig derfor det ud- bredte krav om, at der vælges en løsning med nedgravede kabler, også selvom det isoleret set og på kort sigt er en dyrere løsning.

Borgerforeningen ser det som en af sine største opgaver at gøre vores område attraktivt for såvel egne borgere, og ikke mindst for tilflyttere.

Vores styrke er et godt socialt samvær, men set i forhold til tilflyttere betyder samværet mindre, idet de jo ikke kender det.
Derimod er vores enestående natur med høj himmel og en flad uforstyrret og lineær horisont et væsentligt argument for mulige tilflyttere.

Tønder Kommune har i forvejen svært ved at fastholde befolkningstallet, og et af vore bed- ste argumenter er netop en storslået og uforstyrret natur.
Vi er i stadig kamp med andre byer, og kommer højspændingslinjen, vil et af vore allerbed- ste argumenter lide ubodelig skade.

Især i det flade land vil højspændingsmasterne blive synlige, fordi masterne bliver det ene- ste i horisonten, og fordi der ikke er andet de kan falde sammen med.
Hos os er skræmmeafstanden fra en højspændingsledning af den foreslåede type langt større end på østkysten. Hos os er synligheden meget stor, og masternes kontrast mod horisonten tilsvarende stor.

Udsynet, og den storslåede natur, betyder meget for os, og indgår i stort set alt reklamema- teriale for vores egn, inkl. turistbrochurer.

Der er for øjeblikket stor bevågenhed på Tøndermarsken, som er meget nærliggende for os. Om vinteren har vi mange svaner i området, og netop svanerne overnatter i Nørresø og Grønå, syd for Tønder, men fouragerer i majsmarker øst for de planlagte linjeføringer. Især tidligt om morgenen og umiddelbart omkring solnedgangstid vil store flokke af svaner krydse de planlagte højspændingslinjer. Vi ved fra andre steder i Danmark, at det medfører et stort antal sammenstød med fatal udgang for svanerne.

Vi har forståelse for, at den danske satsning på vindenergi nødvendiggør en yderligere til- slutning til det europæiske net. Beslutningen om vindmøller indebærer også en beslutning om højspændingsledninger til det europæiske net. Vi kan blot ikke forstå, hvorfor et af vore største aktiver nemlig den uforstyrrede natur skal belastes af denne beslutning.

Både for de enestående naturområders egen skyld, men også fordi naturen hos os er et væ- sentligt aktiv, såvel for turisterhvervet, som for tilflyttere og salg af huse virker det urime- ligt, at vi skal lemlæste et af vore få aktiver til fordel for kraftcentrene andre steder i Dan- mark.

Mogens Gabs
Formand for Jejsing borgerforening 29254476