Spring til indhold

Jejsing - Hostrup - Rørkær - Solderup - Lydersholm

Det bedste fra by og land.

Beretning for 2017

 


Beretning 2017

Årets helt store emne for Borgerforeningen har været vindmøller.

Gennem de sidste to år har bestyrelsen fulgt processen med at rejse 6 vindmøller mellem Vindtved og Sæd. Vi vidste det kunne blive et ømt emne,  og har derfor givet os tid til at møde op, hvor der blev informeret om mølle rejsningen.

Vi har deltaget i mange møder,  både arrangeret af  Tønder Kommune og af  Ecopartner,  der rejser møllerne.

Hele vejen igennem har vi følt os godt informeret. Informationen er blevet givet af Tønder kommune og Ecopartner, og den er efter vores opfattelse blevet givet på så sagligt et grundlag, hvor generne ved opsætningen af vindmøllerne har været grundigt belyst ud fra den tekniske viden, der har været til rådighed, og alle lovkrav er efter vores opfattelse overholdt.

På den baggrund har vi hele tiden kunnet støtte, at møllerne blev sat op.

Det var også vores opfattelse at der ikke var lokal modstand mod projektet indtil den dag,, hvor der skulle gives grønt lys i kommunalbestyrelsen.

Her meldte flere borgere fra Lydersholm deres modvilje i forhold til projektet,  mest af hensyn til angst for støjgener- især lavfrekvent støj, men fra både Lydersholm området og Rørkær blev der også protesteret mod, at møllerne  ville skæmme landskabet.

Mange mølleprojekter i Danmark er standset eller sat på standby netop på grund af påstået fare ved lavfrekvent støj fra vindmøllerne. Man skal ikke benægte, at der kommer støj fra vindmøller,  men der hersker stor usikkerhed omkring virkningen.

Til dato er der endnu ikke kommet nogen afklaring om nogen skadelig virkning,  og søger man på internettet, kan man finde argumenter både for og imod.

Set i relation til de konflikter, der har været andre steder, hvor der skulle rejses møller,  må vi dog være glade for at det ikke er gået værre hos os.

Kun i Lydersholm har vindmøllerne forårsaget intern strid,  som Borgerforeningen gerne vil medvirke til at bilægge.

At der er mange vindmøller i nærheden af Lydersholm skal ingen være i tvivl om,  og at de dominerer landskabet, kan man heller ikke være i tvivl om,  men de dominerende står i Tyskland,  og endog meget tæt på grænsen. Og fordi de står i Tyskland,  kan vi blot se på.

Om der skulle rejses møller eller ej, har dybest set været en afgørelse kommunen skulle tage.

Nu er møllerne rejst,  og Jejsing Borgerforening og Lydersholm Forsamlingshus får hver 90.000 kr  årligt de næste 10 år.

Dertil kommer en engangsbetaling på 900.000 kr. fra Energiministeriets Grøn pulje.

Disse sidste 900.000 kr skal bruges til lokale projekter, og er søgt  af kommunen efter vores indstilling.

Borgerforeningen inviterede derfor til et orienterende møde, hvor vore foreninger blev opfordret til at beskrive projekter, der kunne komme i betragtning.

D. 4. oktober skulle en dommerkomite,  bestående af 2 politikere, 2 fra administrationen og en fra hvert af  lokalrådene i Sæd og Jejsing afgøre hvilke projekter der skulle have andel i pengene fra grøn pulje.

Fra Jejsing deltog formanden.

Resultatet blev at de to lokalråds projekter skulle dele de 1,8 mill.

Tilgodeset blev Rørkærs  aktivitets- og samlingssted ,  Jejsing Forsamlingshus, Kærvej 24, Jejsing Børneunivers, og hjemkundskabslokalet på friskolen.  Ingen af Borgerforeningens egne projekter blev tilgodeset.

Vi mener vi med denne fordeling har imødekommet gode projekter,  der alle vil komme os til gode, ikke blot her og nu, men på sigt.

Det er utroligt at 900.000 kr  blot kan forsvinde i huller fremkommet som følge af besparelser eller nedslidning.

Eneste projekt vi er betænkelige ved er et fællesprojekt ønsket af Sæd lokalråd omfattende en sti fra møllerne til Vindtved broen. Vi mener ikke der er et reelt behov for denne sti, og med erfaring fra Drivvejen, tror vi ikke, der vil komme nogen færdsel denne vej.

Vi er bange for, at stien vil komme til at ligge ubrugt hen og blive et kritikpunkt mod anvendelsen af Grøn pulje.

Denne sti kom noget bag på os, og især kom det bag på os at økonomiudvalget bestemte at Jejsing Borgerforening skulle betale vores andel via vores kassebeholdning.

Det er dog senere administrativt ændret til at blive indeholdt i vores puljemidler.

Nu står møllerne der,  og de første 90.000 kr er kommet, og der forestår en beslutning hvor vi bedst kan anvende midlerne.

—-

Der er dog også sket andet end vindmøller.

Der har været en lang række arrangementer i løbet af året., og flere har været afholdt i samarbejde med Sæd/Ubjerg lokalråd:

Afstemningsfest og Jejsingmesterskabet i Sønderjysk.

a) Sigurd Barret – Hostrup kirke i maj sammen Sæd/Ubjerg og menighedsrådene i Ubjerg og Hostrup sogn.

b) Byfest juni

c) Valgmøde i november

d) Forederag med Hans Christian Schmidt i november – Laden i Sæd

d) Foredrag med John Frikke januar Jejsing Forsamlingshus – i samarbejde Sæd/Ubjerg

I år har vi haft

e) To hjertestarterkurser i januar.

f) Afstemningsfest februar .- Hostrup menighedsråd, Hostrup senior, Jejsing Forsamlingshus , JUIF og Jejsing Borgerforening.

g) Foredrag med Hans Kristensen i marts – Laden i Sæd i samarbejde Sæd/Ubjerg

At byfesten endte med et overskud på ca 7000 kr til Borgerforening er super.   Penge vi sammen med kontingentindbetalingen har brugt på tre hjertestartere,  en i Hostrup, en i Rørkær, og en tredie i Solderup.  Det er tilmed glædeligt at vore to kurser i hjertemassage har været fuldtegnede og at deltagerne syntes,  det var gode kurser.

Fra Jejsing Trælast har vi fået to rigtig gode plakatskabe,  hvor diverse sedler kan sættes op uden at blæse væk eller blive våde.

Det er helt sikkert at vore efterhånden gamle A skilte bliver skiftet ud med denne type.

 

Borgerforeningen er kontaktled til kommunen.   Det er desværre ikke en opgave vi omtaler med glæde,  fordi det er surt at arbejde sammen med dem, og ikke mindre surt er det at arbejde sammen med Tønder Forsyning.
Tønder Forsyning har sat sig i hovedet at nedlægge Grenpladsen på Hedeagervej

Hvis de også kan nedlægge pladserne i Sæd, Møgeltønder og Abild,  kan de til sammen spare ca 100.000 kr., men det egentlige mål er at finde en undskyldning for at investere 10 mill,  i en anden udlægning af genbrugspladsen i Tønder by.

Det ville klæde både kommunen og Tønder forsyning,  såfremt de sammen med os ville gøre området bedre at bo i,  og altså mere attraktivt.

Det er absolut et resultat af kassetænkning af værste slags,  Tønder Forsyning  sparer ganske vist 100.000 kr, men konsekvensen er at man tørrer udgiften af på os ,når vi skal køre frem og tilbage til Tønder for os selv og naboen.

Kommunens og Tønder Forsynings opgave er at skabe bedre forhold overalt i kommunen, og ikke at forhale tilflytningen til centerbyerne.

Borgerforeningen er blevet kontaktet af kommunen i forbindelse med udskiftningen af gadelyset.

Vi holdt et timelangt møde,  hvor vi på stedet påviste problemer med manglende belysning.

Det endte med et udsagn fra TK om, at vi ikke kunne få flere master end de der allerede var.

Det endte også med endnu et møde med menighedsrådet om placeringen af en mast ved Kirken / Kirkevænget

Endelig at masten ved mejerigrunden også blev stående,  fordi den står på kommunens jord.

Derimod er vi ikke færdige med placeringen af en mast på Kærvej, ud for Rørkærvej.

Jeg bliver mere og mere glad for at Jejsing Rørkær vandværk er et privat ejet vandværk.

Et lyspunkt er der i forhold til kommunen.

Vi har fået lov til at lave en dør mellem Jejsing Børneunivers og Jejsing Friskole.

Begge institutioner bor i samme kommunalt ejet bygning, og begge institutioner har ønsket døren i 9 år.

Først med Thomas Ørtings initiativ i kommunalbestyrelsen og med kraftig opbakning fra Anette Larsen og Bjarne Henneberg,  lykkedes det.

For tiden har vi sendt en henvendelse til Kommunen om at få et skilt med teksten “ Fodgængere på vejen”  sat op på Kærvej.

Det er sendt som mail d. 20. febr,  men vi har stadig ikke hørt noget.

Desuden har vi gang i busstoppestedet ved Hostrupvej,  der forsvandt i nattens mulm og mørke.  Der har været problemer med busser,  der blot kørte forbi ventende passagerer.

Medlemmer af Borgerforeningen.

Ser man på Borgerforeningens egne tiltag,  og på de ting vi står for,  kan vi ikke være helt tilfredse.

Vi ville gerne genoptage fællesspisningerne, men det kniber gevaldigt at gennemføre det til en overkommelig pris.  Det har tidligere været en succes  men det kræver en ny konstruktion at genoptage det.  Eneste ordinære fællesspisning i 2017 var valgmødet op til kommunalbestyrelsesmødet i november.

Vi kunne godt være flere medlemmer i Borgerforeningen.  Ikke fordi man absolut skal være mere aktiv,  men fordi vi efter bedste evne varetager sognets interesser,  og fordi man gennem kontingentet til Borgerforeningen er med til at holde liv i rigtig mange aktiviteter og foreninger. Når der ikke er flere medlemmer, vælger vi at tro, at det er fordi man ikke har haft lejlighed til at betale sit kontingent frem for en direkte mistillid til os. Vi mangler i høj grad personer,  der er villige til at gå fra hus til hus for at lette kontingentbetalingen.

Vi har gjort det lettere,  fordi man nu kan benytte mobilepay,  og fordi vi nu kan begynde at sælge medlemskort allerede fra begyndelsen af året.

Borgerforeningens indsats er måske ikke så synlig i hverdagen,  og slet ikke hvis man er kritisk over for os. Det er dog min opfattelse at Borgerforeningen gør en forskel. Det kan jeg sige fordi en analyse af pengestrømmen hos os viser en forening med et administrations bidrag næsten lig nul, og hvor vores indtægter dels fra kontingenter og dels fra byfesten sendes videre til andre foreninger, med aktiviteter i Hostrup sogn.

Set ud i fremtiden, og med baggrund i det nyligt afholdte fællesmøde på Friskolen,  vil vi nok se flere tiltag som Bogcafe´en og Æ Unnenlaug.   Aktiviteter, der styres og udføres af en gruppe frivillige,  – uden vedtægter, uden generalforsamlinger og uden tunge regnskaber, men hvor Borgerforeningen er den passive juridiske medspiller over for kommunen. Disse aktiviteter hviler i sig selv, og deltagerne betaler pr. gang.

Jejsing By

Skal man måle hvor attraktiv Jejsing er at bo i,   plejer jeg at se på antallet af huse, der er til salg.

Normalen er ca 8 stk, og det har det også været det sidste år,  men det bekymrer mig at liggetiden er blevet lang,  og især at priserne er så lave som tilfældet er. Jeg kan ikke finde nogen objektiv forklaring der er på forskellen i huspriser i Tønder by og i Hostrup Sogn.

Dog kan det absolut glæde mig at ejendomsmæglerne nu er begyndt at omtale Jejsing positivt i salgsopstillinger.  Det har vi manglet længe.

P.T. er der to sammenlignelige huse til salg i hhv Tønder og Rørkær.

De er begge bygget i 70 erne, og har begge 5 værelser.

Huset i Tønder er på 192 m2  og grunden er 1082 m2.   Pris  1.250.000   Liggetid 578

Rørkær huset er på    167m2  og grunden er  1561 m2    Pris    694.000   Liggetid 235

Selv om huset i Rørkær har en 44% større grund, (og bedre udsigt) er m2  45% billigere.

Rørkærhuset er lidt mindre,  men grunden og beliggenheden er meget bedre.

De største forskelle er altså prisen og beliggenheden.

Det ene hus har 2,6 km til Tønderhallerne,  og det andet har 3 km. Det ene har en enkel og separeret cyklesti,  mens det andet har mange lyskryds og er tæt på vejen.

Set i betragtning af at begge husejere nok tager bilen,  bliver det helt absurd  Her er det meget hurtigere at køre fra Rørkærhuset.

Det må altså være bedre at bo i Tønder,  eller også så ved man ikke hvor godt, vi bor hos os,  og det giver os da noget at arbejde på.

Man kunne blive rig på at købe huse i Rørkær og sælge dem i Tønder.

Bestyrelsen

Vi har haft svært ved at få alle pladser besat,  og ved sidste generalforsamling fik bestyrelsen mandat til selv at finde en suppleant.
Det har vi stadig, men det er ikke lykkedes os at få denne plads besat.
Vi vil gerne være dækkende for hele Hostrup Sogn, og vi håber derfor, at vi vil kunne få bestyrelsesrepræsentanter eller suppleanter fra såvel Rørkær, Lydersholm og Solderup.

Det er normalt at vore suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne, hvor deres mening tæller på lige fod med de andres,  kun ved afstemninger har de ingen stemmeret,  og da vi faktisk ikke har haft punkter, der har krævet en afstemning, har den manglende stemmeret ikke været effektueret. Det er jo en styrke,  thi alle bliver hørt, og efterfølgende har det vist sig, at der står en enig bestyrelse bag vore afgørelser.

Vore bestyrelsesmøder holdes privat eller i Kærvej 24.   Tak til medlemmerne,  thi I betaler alle mere til Borgerforegningen end jeres kontingent.

Ang.  Økonomi.

Vi har gennem 2017 haft ca 60.000 kr på kontoen.  Dvs..  vi har brugt alle de penge vi har fået ind.  De kommer fra 3 hovedkilder. 1. Kontingent,   2.  Byfest.  3  Kommunale tilskud.

60.000 kr  er en robust kassebeholdning

Nu er der kommet 90.000 kr ekstra,  og som sagt tidligere forestår der en opgave for bestyrelsen at bruge pengene uden at øde dem væk.

Kalender

<< feb 2024 >>
mtotfls
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3