Jejsing - Hostrup - Rørkær - Solderup - Lydersholm

Det bedste fra by og land.

Generalforsamling

Hostrup Sogns Forsamlingshus
afholder
ordinær generalforsamling
onsdag den 6. marts 2019 kl. 19.30
i forsamlingshuset .

Dagsorden:
1.
Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere.
2.
Formandens beretning.
3.
Regnskabsaflæggelse.
4.
Godkendelse af beretning og regnskab.
5. V
alg af 2 medlemmer til bestyrelsen.
6.
På valg er Bent Grosen Andersen og Peter Mølgaard.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Nuværende er
Anette Bucka og Nauja Wilborg.
7.
Valg af revisor.
På valg er Hans Peter Hansen.
8.
Eventuelt.

med venlig hilsen

Bestyrelsen