Spring til indhold

Jejsing - Hostrup - Rørkær - Solderup - Lydersholm

Det bedste fra by og land.

Beretning 2019

Beretning generalforsamling 2019

For Borgerforeningen har det sidste år været skelsættende.
Vi har fået døren mellem friskolen og børneuniverset.

Tænk at vi har skullet bruge så mange kræfter på så lille et projekt, og tænk at vores alle sammens kommunalbestyrelse har villet være bekendt at lægge så små sten på vejen for os.
Nu er døren der, og de gange jeg har været på skolen har den altid været lukket, så der er ikke tale om nogen revolution i Jejsing, men derfor kan det undre og på en måde aftvinge respekt at det politiske system fungerer så tåbeligt, uden fornuft og til tider være så ondt.
Da Borgerforeningen er lokalråd for Hostrup Sogn, er denne beretning også en samlet beretning for livet i hele Hostrup sogn det forløbne år.
Via “ Grøn pulje”, som administreres af kommunen har vi i alt fået 950.000 kr som følgende projekter har nydt gavn af.

Forsamlingshuset har fået nyt tag,
Børneuniverset har fået en ny bålhytte
Friskolen har fået renoveret hjemkundskabslokalet
Rørkær får en “by plads”
Kærvej 24 får endnu en varmepumpe og får bedre isolering.
Der er tale om store projekter, og som ved store projekter har det ikke altid været nemt at holde budgetterne. Sådan også, men hvor der er opstået skrædderregninger, har er Borgerforeningen trådt til, og har hjulpet med kr. og øre.
Bortset fra By pladsen i Rørkær, er pengene fra Grøn pulje gået til huller som burde været fyldt ud på anden vis, og vi har faciliteter nok, som også vil give huller i fremtiden.
I Hostrup Sogn har vi i alt 9 forenings lokaler.
2 Forsamlingshuse, 2 børnehaver, 1 skole, 1 multihal, Kærvej 24, Æ Kirkkro, Sandholmhytten, og Hytten i skoven bag kirken.
Snart har vi også et læskur til krolf spillerne og et shelter i Rørkær.

Hvert sted har sine egne frivillige, som sørger for vedligehold og drift. Ud af en samlet befolkning på ca 1000 mennesker, er det mange der skal involveres for at holde os kørende.
I sammenligning kan nævnes at vores nabosogn Ubjerg ikke har noget foreningslokale overhovedet, og de er dermed også er fri for at skulle finde frivillige til at passe lokaler.

Vi har fået de to første portioner “ genebeløb” på ca. 90000 kr fra Vindtved møllerne.
Borgerforeningen har ikke taget stilling til anvendelsen af disse penge, men har foreløbig sat dem på en speciel konto.
Der vil de selvfølgelig ikke gavne nogen, og der er planer som har øje på pengene.

Foreninger i Hostrup sogn
Borgerforeningen afholder et fælles foreningsmøde, hvor repræsentanter for vores mange foreninger og institutioner giver hinanden en gensidig orientering om deres virke.
Et gennemgående træk er at det bliver vanskeligere og vanskeligere at rekruttere frivillige til bestyrelserne, og JUIF har taget konsekvensen og nedlagt alle underbestyrelser.
Borgerforeningen selv oplever det for tiden, hvor vi trods en investering på 200.000 kr i Bypladsen i Rørkær, ikke kan få nogen fra Rørkær til at gå ind i Borgerforeningens bestyrelse.
Vi mangler også repræsentanter fra Lydersholm og fra Solderup, men for os virker det som om disse to byer selv løser deres ønsker, og begge steder har der været stor tilslutning og taknemlighed for hjertestartere med tilhørende hjertestarter kursus. Nu håber vi i det mindste at man også melder sig ind i Borgerforeningen.

Generelt for Hostrup Sogn bliver det mere og mere tydeligt at vi er en forstad til Tønder.
De fleste har arbejde uden for sognet, og med skolegang og det stigende fritidstilbud i Tønder by, er udbuddet af socialt samvær i Jejsing faldende.
Vi kan så glæde og over at en betragtelig del af de frivillige i Tønder, faktisk kommer fra Jejsing.
Vi oplever hvordan kommunen i det skjulte stimulerer Tønder. Eks. at lokaler i Medborgerhuset i Tønder gratis, mens vores “Kærvej 24” er nødt til at opkræve en leje på 75 kr i timen.
Kulturforvaltningen har dog givet os et “ Tilskud til kulturelle aktiviteter i Jejsing”, et tilskud der var øremærket til Kærvej 24, men det er ikke holdbart i længden.

Borgerforeningens egne aktiviteter
Knap var vi færdige med diskussionen om vindmøller før vi igen måtte tage stilling til nye udfordringer i form af højspændingsmaster.
Der skal større forsyningssikkerhed til de kommende datacentre, og da vindmøller producerer strøm som vinden blæser, skal der kunne hentes og leveres strøm til det store udenlandske net.
El Net har afholdt flere møder, hvor Borgerforeningen har deltaget bl.a. i Bredebro og i Ribe.
Vi kan endnu ikke få en klar melding om nøjagtigt hvor masterne kommer til at gå, men vi frygter de vil komme til at gå mellem Rørkær og Jejsing. Visuelt kan el master sammenlignes med at rejse vindmøller. Nogen synes vindmøller er fine, men jeg har dog aldrig hørt det samme om højspændingsmaster. Vindmøller yder en rimelig gene erstatning til lokalområdet, mens højspændingsmaster kun gør det til huse inden for 80 m.
En meget kort del af strækningen kan graves ned, og vi må håbe at hensynet til de mange lavtflyvende svaner gør at det netop er hos os ledningerne graves ned.

De mere lokale forhold har været præget af Æ Unnenlaug og Bogcafé en. Der kan kun deles ros ud til de frivillige, der 7. og 6. år står for de to “foreninger”,
De kører så godt, at vi burde starte et par flere åbne klubber i samme koncept.

Til succes historierne hører også Landsby loppemarkedet.
Vi havde rigtig mange i Jejsing, og denne gang blev der ligefrem solgt et hus.
Til gengæld må vi erkende at Julestuen har været for sidste gang.
Julebasar får konkurrence fra flere steder, så vores i Jejsing ikke længere er så interessant.
Tak til Heidi Jensen, for det store engagement både med hensyn til Julestue og Landsbyloppemarked.

Så har vi sammen med Forsamlingshuset, JUIF, Hostrup Senior og Menighedsrådet afholdt vores afstemningsfest.
I År havde vi engageret Zenobia, Det blev en fantastisk aften, med en rigtig god stemning, og med tid til snak hen over bordet. Næste år kommer Kaj Nielsen, Genforeningsmuseet i Christiansfeld. Kombinationen med suppe og underholdning kunne måske være nøglen til igen at starte fællesspisningerne.

Det sidste større arrangement var deltagelse i Forårsmessen i Tønderhallerne.
Sammen med Abild, Sæd og Møgeltønder havde vi fået en stand af Landdistrikts og bosætningsudvalget.
Det var en god måde at markere os på, og vi kom i snak med rigtig mange.

Borgerforeningen og Tønder Kommune.
Borgerforeningen er sognets lokalråd, og skal varetage fælles interesser over for kommunen.
Vi har næsten traditionelt sendt en henvendelse om at få fortorvet på Kærvej reguleret og om at få de sidste 200 meter fortorv helt til Flensborg Landevej.
Vi har siden 18. februar 2018 bedt om at få et skilt med “Fodgængere på vejen” indtil fortorvet kan etableres.
og fra sidste år har vi en ikke afsluttet sag om belysning på Kirkevænget.

Siden april har vi en ubehandlet anmodning til Tønder om at udfærdige et skilteregulativ, så vi kan få saneret de sex og canabis skilte der er ved Hostrupvej ud mod hovedvejen.
Vejdirektoratet er myndighed for skilte i det åbne land, men Sex og Canabis bannerne står i byzone, og de er derfor et anliggende for Tønder ( teknisk forvaltning )
Tønder har imidlertid ingen regler for skiltning i byzone. Havde de f. eks. samme regler som i Kolding ville der på Hostrupvej være 5 overtrædelser.

Desværre er der ikke noget nyt i disse sager, og vi er fortsat mødt med total tavshed, som nu har udviklet sig til overbærende latter, når jeg nævner det i Landdistrikt og bosætningsudvalget.

“Tønder skal være Danmarks bedste landdistriktskommune”

Det var et udsagn fra Laurids Rudebæk, efter at han netop havde lukket vores skole.
Jeg har gennem 8 år været medlem af Landdistriktsudvalget, hvis opgave det er at efterkomme udsagnet. Landdistriktsudvalget var oprindeligt landsbyernes udvalg, hvor seks lokalrådsrepræsentanter sammen med fire politikere forsøgte at gøre Tønder til en bedre landdistriktskommune.

Vi lavede fællesmøder for alle kommunens lokalråd, Tour de Tønder, hjemmesider, Tønder på tavlen infoskærme m.m. ved siden af at sortere og imødekomme indkomne ansøgninger fra lokalrådene til egne aktiviteter.
I forbindelse med sidste kommunalbestyrelsesvalg blev landdistriktsudvalget ændret til et §17 stk. 4 udvalg og udvidet markant.
Det er også blevet et bosætningsudvalg.
Det er gået fra 10 til 18 medlemmer, og lokalrådenes medlemmer er nu i mindretal, med en formand der er politisk udpeget. Desværre er aktiviteten og initiativet over for lokalområderne faldet bort og erstattet af store kommunale visioner som skabelse af en akademiuddannelse og drift af udlejningshuse.
Kommunens opmærksomhed er mest rettet mod Marsk initiativet i Højer, mod Skærbæk by, og Zeppelin Tønder.
Så meget at alle midler og al indsats sendes derhen.
Højer, Bredebro og Skærbæk har allerede fået et løft, og nu kommer turen til Toftlund, Tønder og Løgumkloster, mens vi fra Jejsing må stå udenfor og se på at der hos naboen i såvel Højer som Tønder investeres millioner på byfornyelse og forskønnelse.
Jo mere der investeres der, des mere står det i kontrast at Jejsing end ikke kan få fortorvet renoveret. Den store forskelsbehandling er nu så tydelig at det virker som en provokation. Der er to typer lokaliteter i vores kommune: De der skal forgyldes uden egen indsats, og de der blot er med til at betale, men som skal levere indsatsen.
Landdistriktsudvalget vil indbyde til en konkurrence om at få 50.000 kr til at lave en udviklingplan. Man vil ikke tilbyde hjælp til alle der ønsker at lave en plan, men der skal en konkurrence til for at blive en af de fem der kan komme i betragtning !
I konkurrencen skal redegøres for processen med at lave en udviklingsplan, og der skal redegøres for hvordan man får en bred opbakning til at lave planen.

Vi har lavet en sådan plan for Jejsing by tilbage i 2008. Vi har brugt rigtig megen tid, og vi blev klar over hvem vi var og hvad vi ville.
Desværre er det endt med at vi også er blevet klar over hvad vi ikke har og hvad vi ikke kan få, og de gode intentioner fra dengang er endt med at blive til frustrationer. 
I kommunens beskrivelsen af udviklingsplanerne står derfor udtrykkeligt at Kommunen ikke har vilje eller midler til at efterkomme de ønsker der måtte komme i forlængelse af en udviklingsplan. – det er da ærlig snak.

I Jejsing har vi ofte, næsten for ofte diskuteret hvad vi vil, og som formand for Borgerforeningen agter jeg ikke igen at ulejlige folk med diskutere udviklingsplaner der ikke bliver til noget.
Skal der laves udviklingsplan, skal temaet være hvordan vi holder liv i de ting vi allerede har og hvordan gør vi Jejsing til en levende by.

Det positive:
Det er nu lykkedes at få revet de faldefærdige facadehuse i Rørkær ned.
Det giver et helt andet indtryk af Rørkær, specielt da det er den første by i Tønder kommune  man kører gennem fra øst , og er vi glade for det.
Og som noget helt nyt har vi fået tilsagn om en lysmast på Kirkevænget, ja den er faktisk sat op.  –  to dage tog det.
Derimod er der ingen afklaring på det sorte hul hvor Rørkærvej munder ud i Kærvej.

Inspireret fra Ærø, får vi muligheden for at købe et bosætningshus.
Bosætningshus er et hus, der kan lejes i en kort periode hvor man kan prøve hvordan det er at bo hos os inden man evt. selv køber et hus her.
Kommunen ser positivt på bosætningshuse, og har påtaget sig at del finansiere husene og at føre regnskab for huset.
Vores opgave som lokalråd vil være at danne et anpartsselskab, der skal stå som ejer, og fremdeles at være pedel for huset.
Vi har drøftet tilbuddet i bestyrelsen, og vil ikke investere i noget tilflytterhus før vi også har en frivillig pedel. Vi har i forvejen 9 foreningshuse hos os.

Vores betænkelighed styrkes af at der p.t. ikke er nogen større virksomheder, der har lejligheder i Andelsboligforeningerne, og vi efterlyser en egentlig undersøgelse af behovet for lejligheder.
Netop nu er der planer om at bygge et nyt og spændende Green City umiddelbart nord for kassernen. Det bliver helt klart en konkurrent til at bo hos os.

Når husene i Jejsing og Rørkær samtidig handles til absolut favorable priser, er huslejen for at bo i eget hus til tider billigere end at bo i en Andelsbolig.
Ang. hussalg, er der inden for de sidste år solgt ca 13 huse i Hostrup sogn, noget vi er rigtig glade for.
Ideen med at have et tilflytterhus er ikke kun huset, det er lige så meget symbolikken.
Det forventes at lejerne er positive og at de skal informeres om og det lokale liv, og inviteres med til arrangementerne.

I stedet for at købe et hus, har bestyrelsen besluttet at styrke formidlingen af information om Jejsing. Det skal være en indsats der er målrettet for de mange der allerede bor her, men som vi ikke ser i foreningslivet. Vi vil lave en Jejsing bog, der beskriver livet hos os, vores foreninger, vores særkender og vores historie.
Det skal være en bog hvis indhold skal være relevant og aktuelt. Den skal være af kvalitet med stift bind og med masser af billeder,
Den kan gives som velkomst til tilflyttere, og den kan ligge hos ejendomsmæglerne.
Dertil er det muligt at lave en Pixi udgave til de gæster de er hos Tina og Anette, og så skal den endelig kunne ses på vores hjemmeside. Ideen med Jejsing bogen blev præsenteret på sidste fællesmøde, hvor der var fuld opbakning til ideen. Flere foreninger har allerede bidraget med tekst og billeder, men der er mangler fortsat materiale fra nogle foreninger.
Bogen kan jo ikke udgives uden omtale af JUIF.
Desuden kniber det med kvaliteten af de billeder der benyttes. Et billede fra en iPhone er ikke godt nok.

Sammen med Sæd- Ubjerg er vi startet på fælles arrangementer.
Det er et godt initiativ, som ansporer begge parter til at være aktive.
Vi har hver især arrangeret kulturelle tiltag. Jejsing har haft Zenobia og står også for det kommende foredrag om Grøngaard slotsruin, men sammen har vi gang i “Tag mig med” projektet.
Det skal være en intern blaffer løsning mellem hele Hostrup Sogn og Tønder hhv.Sæd.

Hos os kommer der stoppesteder ved Markuspladsen, ved Solderupvej, på Hostrupvej ved Tanken, i Solderup og på Kipkærvej i Rørkær.
I Tønder kommer der tre lokaliteter, et ved Kvickly, et ved Fakta og et ved Tønderhallerne.

Vi har været på besigtigelsestur med teknisk forvaltning, og ordningen skulle starter til april.
Samarbejdet med Sæd er givtigt, men ikke uden problemer. Vi har forskellig opfattelse af tingene, og det gensidige fremmøde kunne være bedre. Men set fra bestyrelsens side er det inspirerende, og der fremkommer ofte nye og spændende aktiviteter. Det kan til tider få mig til at lege med tanken om hvad der ville ske såfremt man ligefrem lagde de to foreninger sammen?

Afslutningsvis til bestyrelsesarbejdet i Borgerforeningen.
Der er mange punkter på vore bestyrelsesmøder, og der er gang i mange ting.
Vi har ikke haft nogen nævneværdig uenighed om emnerne, dog så meget at ikke alt går igennem.
Det er en god bestyrelse der vil lokale tiltag, og en god bestyrelse at have som sparringspartner til kommunale udvalg.
Vi har desværre måttet sige farvel til Paula Jessen. Sygdom har tvunget hende til at stoppe.
Med hendes stop mangler vi hårdt nogen der kan sælge medlemskort og give en praktisk hånd med til vore arrangementer.

Mogens

Kalender

<< feb 2024 >>
mtotfls
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3